Świetlica


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
„Świetlica twórcza, przyjazna, bezpieczna”

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 7.00-17.00

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas 1-3 na podstawie „karty zgłoszenia do świetlicy”, którą wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 2. Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Dzieci z klas 1-3 odbiera ze świetlicy i przyprowadza je po zajęciach lekcyjnych wychowawca klasy.
 5. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne odbiera ze świetlicy i przyprowadza nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 6. Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy i nie dłużej niż do 17.00.
 7. Rodzice/ prawni opiekunowie/ zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
 8. Po godz. 17.00 nauczyciele wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo nieodebranych dzieci.
 9. Bez zezwolenia nauczycieli-wychowawców uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy.
 10. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które samowolnie oddalą się ze świetlicy.
 11. Samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Ustna prośba ucznia nie upoważnia do zwolnienia go ze świetlicy i nie będzie uwzględniana.
 12. Zwolnienie dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę będzie realizowane wyłącznie przez wcześniejsze złożenie przez rodziców pisemnego upoważnienia do w/w zwolnień.
 13. Jeżeli dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez inne osoby niż rodzice (opiekunowie) – należy przedłożyć pisemne upoważnienie (każdorazowo lub jednorazowo na cały rok).
 14. Rodzice odbierający dziecko – korzystające z opieki świetlicowej- bezpośrednio po lekcjach powinni zawiadamiać o tym świetlicę.
 15. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe typu: telefon komórkowy, własne zabawki, przyniesione przez dziecko do świetlicy.
 16. Używanie telefonów komórkowych odbywa się tylko za zgodą wychowawcy i służy jedynie do kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
 17. Używanie innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych w czasie korzystania z opieki świetlicowej jest zabronione.
 18. W świetlicy szkolnej w ciągu całego roku szkolnego obowiązuje obuwie zmienne.
 19. Dzieci zobowiązane są do odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.
 20. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy (szkoły) odpowiadają rodzice, rekompensując wyrządzone szkody.
 21. W ramach świetlicy działa stołówka na zasadach określonych odrębnym regulaminem.