historia szkoły

Pod koniec lat pięćdziesiątych w Jaśle zaczęły powstawać nowe bloki mieszkalne przy ulicy Kopernika i Nowotki (obecnie Baczyńskiego). Zwiększająca się liczba mieszkańców wymagała również powołania nowej szkoły. Inicjatorem jej powstania był Wydział Oświaty, a budowę przy ulicy Wincentego Pola 9 rozpoczęło Jasielskie Przedsiębiorstwo Budowlane
w 1959 r. W dniu 23 sierpnia 1962 roku dokonano odbioru technicznego budynku, natomiast 3 września nastąpiło uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 4, która otrzymała imię Janka Krasickiego. Jak na ówczesne czasy szkoła była doskonale wyposażona, posiadała przestronne sale, gabinety: lekarski i stomatologiczny, bibliotekę, czytelnię, świetlicę i stołówkę.

 Pierwszym kierownikiem szkoły był Tadeusz Frączek, a zastępcą Cecylia Pankowicz, naukę w systemie dwuzmianowym rozpoczęło 874 uczniów, natomiast grono pedagogiczne liczyło wówczas 30 osób. W dziesiątym roku istnienia placówki Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, 23 września 1973 r. w czasie uroczystej akademii dzieci składały ślubowanie i przyrzeczenie uczniowskie. Sztandar ten dziś znajduje się w pracowni historycznej i jest świadectwem minionych czasów. W latach siedemdziesiątych trzykrotnie zachodzą zmiany na stanowisku dyrektora. Po odejściu na emeryturę w 1973 roku Tadeusza Frączka, jego dzieło przejmuje na trzy lata mgr Leszek Dranka, a następnie Maria Cichy. Czwórka na dobre zadomowiła się w środowisku jasielskim. Z roku na rok przybywało dzieci, powiększało się grono pedagogiczne, coraz więcej było osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w konkursach przedmiotowych. W 1979 roku po odejściu na emeryturę Marii Cichy, funkcję dyrektora przejmuje mgr Władysław Batycki pełniąc ją do 1991 roku. W 1987 szkoła przeżywa swoje „srebrne gody”, obchodząc 25 lat istnienia. Jest piękna akademia, mnóstwo gości, nagrody i odznaczenia dla wielu pedagogów za ich wzorową pracę dydaktyczno-wychowawczą. Z każdym kolejnym rokiem rośnie liczba uczniów, wydłużają się godziny pracy szkoły. W tej sytuacji w latach 1988- 1996 oddziały klas I-III uczą się w wydzierżawionym budynku dawnego internatu żeńskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ulicy Staszica.

W czasie wakacji nauczyciele i rodzice ogromnym nakładem pracy przygotowują budynek na przyjęcie najmłodszych uczniów. W 44 oddziałach uczy się ponad 1500 uczniów. Lata dziewięćdziesiąte wprowadzają wiele zmian w Polsce, nie omijają też naszej szkoły i oświaty. W wyniku wygranego konkursu w 1991 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Anna Kamińska – Grzesiak, która tę funkcję pełniła do 2021 r. Od 2021 r. funkcję dyrektora objął mgr Lech Polak. Cięcia w budżecie szczególnie odczuwają szkoły podstawowe. „Czwórka” również. Jesteśmy zmuszeni szukać sponsorów, ludzi dobrej woli, którzy pomogą nam przetrwać te burzliwe lata. Pomagają nam jasielskie zakłady pracy, Urząd Miejski i rodzice, nie szczędzą swych sił nauczyciele i inni pracownicy szkoły. To dzięki ich pomocy i zaangażowaniu w dniach 19-20 czerwca 1993 roku obchodzono 30- lecie istnienia szkoły.
Z tej okazji przygotowano wiele atrakcyjnych imprez dla mieszkańców miasta, rodziców
i uczniów. W programie znalazły się: zawody sportowe, konkursy, quizy, występy artystyczne, aukcja „dzieł sztuki szkolnej”, dyskoteka z niespodziankami. Ukoronowaniem obchodów była dwudniowa loteria fantowa, w której głównymi nagrodami były: kolorowy telewizor, wieża stereo, rower. Dochód z imprezy w całości został przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych, w tym również nowych ławek do sal lekcyjnych. Od roku szkolnego 1996/1997 najmłodsi uczą się w budynku dawnego przedszkola przy ulicy Kopernika 8.

W kolejnym roku szkolnym z okazji zbliżającego się jubileuszu szkoły, Rada Miasta specjalną uchwałą nadała jej nowego patrona Księdza Biskupa Ignacego Krasickiego. Pomysłodawcą i inicjatorem tego wydarzenia była dyrektor Anna Kamińska-Grzesiak.
30 kwietnia 1998 roku podczas świętowania jubileuszu 35-lecia, szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Od tej pory dzień 30 kwietnia stał się dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły Dniem Patrona, natomiast „Hymn do miłości Ojczyzny” stał się nowym hymnem szkoły. Zmiany w systemie struktury oświaty wprowadzone uchwałą Rady Miasta w dniu 11 marca 1999 roku przekształciły 8-klasowe szkoły podstawowe w 6-letnie. Dlatego też dwukrotnie, w roku szkolnym 1998/1999 i 1999/2000, SP 4 ukończyły dwa roczniki uczniów (klas VI i VIII), a wielu nauczycieli przeszło do pracy w innych szkołach. Szeregi uczniów „Czwórki” zasilili natomiast wychowankowie likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 9 w Jaśle.

Dzień powszedni „Czwórki” to nie tylko ciężka praca, sukcesy, ale i zmaganie się z przeciwnościami losu. Takiej próby sił szkoła doświadczyła 17 lipca 2000 r., kiedy to około godziny 9.30 w korytarzu szkolnym wybuchł pożar. Straż pożarna rozpoczęła walkę
z ogniem, którą przerwał nagle potężny wybuch butli z gazem spawalniczym. Trzech strażaków doznało poważnych obrażeń i trafili do Specjalistycznego Szpitala w Siemianowicach Śląskich. Szkoła wyglądała jak pobojowisko. Zawaliły się niektóre ścianki działowe, prawie w całym budynku wyleciały szyby z okien, zniszczeniu uległa część wyposażenia klas. Naruszona została konstrukcja części budynku. Przez 45 dni nauczyciele, rodzice i funkcjonariusze Straży Miejskiej pełnili przez całą dobę dyżury, pilnując szkoły bez okien, drzwi i niektórych ścian. Liczne firmy, instytucje i osoby prywatne włączyły się w dzieło odbudowy, dzięki czemu rok szkolny mógł rozpocząć się prawie w terminie.

Dzisiejszy wygląd w dużej mierze szkoła zawdzięcza władzom miejskim oraz jaślaninowi Wicemarszałkowi Sejmu Stanisławowi Zającowi, który uzyskał dotację z rezerwy finansowej. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu tak wielu osób udało się wyremontować szkołę i z niewielkim opóźnieniem rozpocząć rok szkolny 2000/2001. Głęboką wdzięczność
i podziękowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli oraz prawdziwych przyjaciół „Czwórki” społeczność szkoły wyraziła koncertem zatytułowanym „Czwórka przyjaciołom”. Podczas uroczystości Samorząd Uczniowski przyznał szkolne ordery uśmiechu.

W 45 roku istnienia placówki szkoła funkcjonuje w trzech budynkach, w 30 oddziałach uczyło się 700 uczniów, natomiast grono pedagogiczne liczyło 62 osoby. W tamtych latach w szkole działają 2 pracownie komputerowe oraz dwa Internetowe Centra Informacji Multimedialnej. Od końca lat dziewięćdziesiątych przy szkole działała również Świetlica Środowiskowa „Czwóreczka”, zajęcia początkowo odbywały się w czytelni, a następnie w budynku ZPOW „Pektowin” przy ul. Baczyńskiego. W 2009 roku została laureatem konkursu ogłoszonego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pod hasłem: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Niestety decyzją władz miejskich świetnie prosperująca i ciesząca się dużym poparciem środowiska świetlica zostaje zamknięta w czerwcu 2011 r. Zmniejszająca się liczba uczniów i oddziałów klas w kolejnych latach skutkują likwidacją 2 etatów wicedyrektorów, ograniczeniem liczby pracowników świetlicy i biblioteki, a także malejącą liczbą nauczycieli.
            W nowy rok szkolny 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 4 wchodzi mając 588 uczniów
w 24 oddziałach, z gronem pedagogicznym liczącym 47 osób, o prawidłowe funkcjonowanie szkoły dba natomiast 21 pracowników administracji i obsługi. Uroczyście obchodzono 55- lecie szkoły. W kolejnych latach budynek naszej „Alma Mater” został poddany gruntownej termomodernizacji, wymieniono okna, ocieplono ściany i stropy, zamontowano wentylację, a fasada szkoły rozbłysła barwami tęczy, zachęcając wszystkich do odwiedzenia jej murów.W zgodzie z ekologią zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. W kolejnych latach, staraniem dyrekcji szkoły, władz miasta, radnych z Osiedla Kopernika i przyjaciół „czwórki”, powstała nowoczesna sala gimnastyczna i wielofunkcyjne boisko sportowe, wzbogacając bazę sportową szkoły. Od strony ulicy W. Pola wybudowano podjazd kiss & ride – wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju samochodów przywożących dzieci do szkoły.

Od roku szkolnego 2016/2017 wprowadzono nową reformę sytemu oświaty w Polsce.  W roku szkolnym 2016/17 dzieci rozpoczęły naukę w szkołach, do których się dostały i realizowały program sześcioletniej szkoły podstawowej w dotychczasowej formie, a później kolejne dwa lata szkoły powszechnej. W roku szkolnym 2017/18 siedmioletnie dzieci poszły już do ośmioklasowej szkoły powszechnej. Szóstoklasiści, którzy skończą szkołę w 2017 r., od września zamiast pójść do gimnazjum, stali się uczniami klasy siódmej. Każdy kolejny rocznik będzie już kontynuował naukę w powszechniaku. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle ponownie stała się szkołą ośmioklasową. W 2016 r. byliśmy największą szkołą w powiecie, w 26 oddziałach uczyło się 621 uczniów, a grono liczyło 49 pedagogów.

„Czwórka” zapisała się na trwałe w pamięci jaślan jako ta, której uczniowie celowali w osiągnięciach z różnych dziedzin wiedzy. Niemożliwością jest wymienić wszystkie, bowiem w ciągu ostatnich 60 lat nasi wychowankowie uzyskali ponad 220 tytułów laureatów i finalistów konkursów org. przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Podkreślić należy także liczne sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. Liczne, cykliczne sukcesy naukowe, umożliwiły naszej szkole otrzymanie, wielu certyfikatów „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”, ostatni w 2023 r.

Sport w pracy wychowawczej SP 4 od początku jej istnienia odgrywał ważną rolę. Nasza Szkoła, od początku istnienia, zajmowała czołowe miejsca w zawodach z gier zespołowych, zwłaszcza piłki ręczne, piłki nożnej oraz siatkówki. W roku 2016 drużyna dziewcząt zdobyła tytuł MISTRZYŃ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO i jednocześnie awans na Mistrzostwa Polski w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych w Głuchołazach, gdzie reprezentowała województwo podkarpackie i zajęła 14 miejsce w kraju. W 2017 r. działający w szkole UKS OLIMPIA Jasło otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki   na wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wystarczyło na zakup sprzętu sportowego i prowadzenie zajęć z piłki siatkowej i nożnej.  
W 2023 r. dziewczęta zdobyły tytuł wicemistrzyń Województwa Podkarpackiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt Szkół Podstawowych.

Podobnie, jak wszystkie szkoły w Polsce, w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2, od marca 2023 r. wiele zajęć odbywało się zdalnie. Nauczyciele i uczniowie przeszli „szybki” kurs z informatyki dotyczący zajęć zdalnych. Lekcje odbywały się poprzez platformy e-learningowe. W SP 4 uruchomiono Platformę Microsoft Teams. Od 20 marca 2020 r. – obowiązywał stan epidemii. Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce 16 maja 2022 r. 5 maja 2023 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła koniec pandemii COVID-19. 1 lipca 2023 r. na terenie Polski zostaje zniesiony stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

28 kwietnia 2023 r., w dniu Święta Szkoły, odbyły się uroczyste obchody 60- lecia naszej placówki, w których uczestniczyło wielu zaproszonych gości, w tym kilku uczniów z klasy 1a z 1962 roku, wraz z wychowawczynią Panią Agatą Patyk, którzy jako pierwsi rozpoczynali zajęcia w nowej szkole. Przez cały rok szkolny 2022/2023 organizowano liczne konkursy, wystawy, kiermasze, zabawy, dyskoteki i wystawy prac uczniów związane z jubileuszem. Podsumowaniem wszystkich prac była uroczysta akademia w Sali gimnastycznej z udziałem przedstawicieli klas, rodziców, nauczycieli, emerytów, władz miasta i zaproszonych gości. Wręczono statuetki SERDUSZKA IGNASIA – PRZYJACIEL CZWÓRKI oraz Pamiątkowe Statuetki dla wszystkich dyrektorów i wicedyrektorów szkoły od czasu jej powołania.

Od kilku lat trwa systematyczna modernizacja wnętrza szkoły. ”Czwórka” posiada: dwie pracownie komputerowe, LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI, pracownię matematyki – robotyki i multimediów; nowoczesne pracownie: biologiczno – chemiczną, geograficzną, matematyczną, multimedialną pracownię językową, POKÓJ WYCISZEŃ dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, pracownię historyczną i dwie pracownie humanistyczne. Całkowicie zmodernizowano pierwszy pawilon szkoły. W 2024 r. powstanie nowy plac zabaw „Czwórkowa Kraina zabawy” z elementami zabawowymi i sportowymi. Oferujemy szeroką gamę zajęć sportowych np. piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, tenis stołowy, zajęcia taneczne. W szkole działa stołówka szkolna wydająca posiłki gotowane na miejscu.

W ofercie edukacyjnej szkoły mamy naukę: języka angielskiego od klasy I, języka niemieckiego w klasach VII–VIII oraz od 2023 r. język hiszpański w klasach V – VIII. Wkraczając w XXI wiek, cyfryzacji i robotyzacji, wyposażyliśmy wiele pracowni w monitory interaktywne, laptopy, rzutniki, tablety i wiele robotów. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, w LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI. Od 2024 r. wdrażamy projekt RaP STEAM – ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE – powstaje nowoczesna pracownia robotyki i programowania.

Dla naszych uczniów przygotowujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych tj. przedmiotowe koła zainteresowań z wszystkich przedmiotów, koła realizujące zainteresowania uczniów np. medialne, fotograficzno-filmowe, taneczne, recytatorskie, gitarowe, wędkarskie, zespół wokalno-taneczny „Tęczowa czwóreczka”, teatr „Wagant”, chór szkolny dla klas I–III oraz IV–VIII, zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy, nagrywamy teledyski z młodzieżą uzdolnioną muzycznie (tu uczyły się gwiazdy polskiej estrady Roksana Węgiel i Michał Szpak). Prężnie działają drużyny zuchów i harcerzy.

Naszym uczniom proponujemy zdrowy model spędzania wolnego czasu: atrakcyjne wycieczki, zielone szkoły, kuligi i lekcje terenowe, wyjazdy naukowe i turystyczne. Prowadzimy nowocześnie realizowane programy profilaktyczne np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, skierowane dla dzieci o specjalnych potrzebach. Organizujemy imprezy klasowe i szkolne integrujące społeczność uczniowską. Od 2023 r. działa szkolna TV – uczniowie prezentują swoje filmy dotyczące „życia” szkoły. Zapraszamy do „czwórki”, by dalej tworzyć jej historię.

                                                                                                                             …SP 4…..